Disclaimer Op Punt accountant & belastingadviseur

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Op Punt accountant & belastingadviseur, zoals deze beschikbaar is gesteld door Op Punt accountant & belastingadviseur. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Op Punt accountant & belastingadviseur is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Op Punt accountant & belastingadviseur.

 

Geen garantie op juistheid

Op Punt accountant & belastingadviseur streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Op Punt accountant & belastingadviseur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Op Punt accountant & belastingadviseur op deze pagina.